O nas


NOYB – European Center for Digital Rights
Goldschlagstr. 172/4/2
1140 Wien
AUSTRIA
 
E-Mail: info@noyb.eu*
 
* Prosimy o skorzystanie z funkcji informacji zwrotnej na platformie WeComply! w każdej sprawie dotyczącej projektów skarg przeciwko Państwu.
 
Austriacki rejestr organizacji non-profit (Zentrales Vereinsregister - ZVR): 1354838270
 
Właściwy organ: Landespolizeidirektion Wien, Büro für Vereins-, Versammlungs- und Medienrechtsangelegenheiten.

Polityka Prywatności

Niniejsza polityka prywatności obejmuje wszystkie interakcje na stronie https://wecomply.noyb.eu.

Cele: Przetwarzamy dane (częściowo osobowe) w czterech celach:

 • W celu udostępnienia Państwu tej strony (cel A, "dane o ruchu").
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa strony (cel B, "dane dotyczące bezpieczeństwa").
 • W celu egzekwowania naszych roszczeń prawnych oraz praw osób, których dane dotyczą, gdy je reprezentujemy (cel C, "dane dotyczące egzekwowania i wykorzystania").
 • W celu przetwarzania wszelkich informacji zwrotnych, które zdecydują się Państwo nam przekazać (cel D, "dane dotyczące informacji zwrotnych").

Podstawa prawna: Przetwarzając dane osobowe, korzystamy z następujących podstaw prawnych:

 • Cel A: Państwa zgoda.
 • Cel B: Nasze zobowiązania prawne.
 • Cele B, C i D: Nasze prawnie uzasadnione interesy lub interesy osób, które reprezentujemy.

Uzasadnione interesy:

 • Dla celu B: Przetwarzamy potencjalnie dane osobowe ("dane bezpieczeństwa" obejmują adresy IP) w interesie utrzymania bezpieczeństwa strony i wypełnienia naszego obowiązku prawnego w zakresie utrzymania bezpieczeństwa strony.
 • Cel C: Przechowujemy niezbędne dowody (w tym dostarczenie ostrzeżenia i korzystanie przez Państwa z naszego systemu) w celu egzekwowania roszczeń reprezentowanych przez nas osób, których dane dotyczą.
 • Cel D: Opieramy się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, aby wziąć pod uwagę wszelkie informacje zwrotne, które mogli Państwo przekazać w ramach procedury oraz aby monitorować ciągłą zgodność.

Przechowywanie:

 • Cel A: Dane o ruchu nie są przechowywane po zakończeniu odpowiedniej transakcji.
 • Cel B: Dane dziennika bezpieczeństwa są usuwane w ciągu 6 miesięcy, chyba że istnieje szczególny powód do przechowywania informacji przez dłuższy okres czasu (np. poszczególne adresy IP są blokowane).
 • Cele C i D: przechowujemy dane dotyczące egzekwowania/użytkowania oraz dane zwrotne do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez władze lub sądy. Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na zastosowanie się do ostrzeżenia, przechowujemy informacje przez okres dwóch lat, aby monitorować przestrzeganie przepisów (monitorowanie poprzez losowanie).

Podmioty przetwarzające: Brak. Nie udostępniamy danych osobowych podmiotom przetwarzającym.

Inni Odbiorcy: W razie potrzeby możemy udostępniać dane osobowe, które są przetwarzane do celów C i D, odpowiednim organom, sądom, prawnikom reprezentującym nas lub osobę, której dane dotyczą.

Przekazywanie danych do państw trzecich: Brak. Przetwarzamy Państwa dane na terenie UE/EOG.

Pliki cookies: Na ogólnodostępnych stronach https://wecomply.noyb.eu nie stosujemy plików cookies. Po zalogowaniu się przy użyciu numeru sprawy i hasła używamy pliku cookie sesji („sessionid”) do identyfikacji Ciebie i kolejnego pliku cookie („csrftoken”) jako środka bezpieczeństwa, aby zapobiec fałszowaniu żądań między witrynami (CSRF). Dla przetwarzania tych plików cookie opieramy się na art. 5 ust. 3 dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej („szczególnie niezbędne”).

Przysługują Państwu następujące prawa: Mają Państwo prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia, sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wycofania zgody oraz złożenia skargi do lokalnego organu ochrony danych. Podlegamy austriackiemu urzędowi ochrony danych ("Datenschutzbehörde").

Przysługują Państwu następujące prawa: Oprócz przetwarzania przedstawionego powyżej, prowadzimy anonimowy system statystyk, który nie przetwarza żadnych danych osobowych ani plików cookie, ale pozwala nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcje z naszą platformą.